Kandydaci na prezydenta Katowic – pytania i odpowiedzi

Lukas Plewnia

Lukas Plewnia

Postanowiłem zadać kilka pytań kandydatom na prezydenta Katowic, aby lepiej zorientować się w ich poglądach i wiedzy na interesujące mnie tematy. Niestety nie od wszystkich osób otrzymałem odpowiedzi (pytania wysłałem prawie 2 tygodnie temu, więc ilość czasu była wystarczająca), a także nie do wszystkich kandydatów udało mi się znaleźć kontakt drogą elektroniczną. Każdemu kandydatowi zadałem 4 poniższe pytania:

1. W jaki sposób chciał(a)by Pan(i) zapobiec masowemu wyludnianiu się Katowic?
2. Jak widzi Pan(i) kwestię komunikacji w mieście – jaką rolę powinnien pełnić samochód, komunikacja zbiorowa, rower, i jaki powinien być podział środków finansowych na te formy transportu?
3. Czy słyszał(a) Pan(i) o tzw. Strefach Tempo 30, w których prędkość maksymalna (30 km/h) jest zapewniona przez fizyczne elementy na ulicy (progi, zwężenia jezdni, wyniesione przejścia dla pieszych)? Czy sądzi Pan(i), że takie rozwiązania sprawdziłyby się w centrum Katowic?
4. Czy i jak chciał(a)by Pan(i) poprawić przestrzenie publiczne w mieście (zieleń, czystość, mała architektura, reklamy wielkoformatowe)?

Poniżej odpowiedzi, w kolejności chronologicznej wg daty odpowiedzi. Celowo nie zaznaczam partii politycznych, gdyż w przypadku wyborów samorządowych nie ma to tak dużego znaczenia – liczy się co dana osoba chce zrobić dobrego dla miasta i jego mieszkańców.

Aleksander Uszok

1. W jaki sposób chciałby Pan zapobiec masowemu wyludnianiu się Katowic?

Wyludnianie się Katowic to niebezpieczna tendencja, nasilająca się od kilkunastu lat. Okazuje się, że „Miasto wielkich wydarzeń” nie jest miastem, w którym naprawdę chce się żyć. Pracować owszem, ale mieszkać, spędzać wolny czas, wychowywać dzieci – już niekoniecznie. Dlatego w Katowicach trzeba obecnie skoncentrować się na tych wszystkich sprawach, które decydują o jakości naszego życia każdego dnia. To przyjazna przestrzeń wokół nas. To szybki i wygodny dojazd do pracy. To możliwość aktywnego wypoczynku. Czyste powietrze. I wiele innych spraw, które pozwolą nam
O te sprawy trzeba zadbać tam gdzie mieszkamy, na poziomie dzielnicy, osiedla. Dlatego jestem za zwiększeniem kompetencji Rad dzielnicowych, aby to w samych dzielnicach podejmowano szereg ważnych spraw (pielęgnacja zieleni, odśnieżanie, drobne remonty).
Należy również zwiększyć zaangażowanie mieszkańców w sprawy miasta. Umożliwi to usprawnienie konsultacji, tak, aby katowiczanie poczuli, że naprawdę mogą decydować o istotnych sprawach. Ważną sprawą jest również dalszy rozwój Budżetu Obywatelskiego – zwiększenie kwoty do podziału oraz usprawnienie procedur.
Mieszkańcy Katowic muszą ponownie poczuć gospodarzami swojego Miasta.

2. Jak widzi Pan kwestię komunikacji w mieście – jaką rolę powinnien pełnić samochód, komunikacja zbiorowa, rower, i jaki powinien być podział środków finansowych na te formy transportu?

Pomimo ogromnych nakładów na inwestycje drogowe, sytuacja jest trudna. Dojazd do szkoły, do pracy, dla wielu z nas oznacza nerwy związane z wystawaniem w korkach. Dlatego jestem za rozwojem transportu publicznego nie kolidującego z ruchem drogowym. Najlepszym rozwiązaniem dla naszego miasta i całej aglomeracji jest oparcie się na spójnym rozwoju transportu kolejowego. Posiadamy bardzo bogatą infrastrukturę kolejową, która powinna zostać należycie wykorzystana. Jestem za zorganizowaniem szybkiej kolei miejskiej, która umożliwi o każdej porze sprawny i wygodny dostęp do centrum miasta z najbardziej odległych zakątków.  Wiąże się to z koniecznością budowy sieci punktów Park&Ride, nowych przystanków kolejowych oraz wiaduktów w niektórych miejscach. Uważam również, że ceny transportu publicznego powinny również zachęcać do rezygnacji z „czterech kółek”.
Kolejną sprawą jest udostępnienie miasta rowerzystom, który obecnie są w Katowicach traktowani jak intruzi. Powstające ścieżki raczej zniechęcają do korzystania z tego wygodnego, taniego i zdrowego środka transportu. Należy opracować spójny projekt ścieżek w skali całego miasta, który będzie sukcesywnie wdrażany. Warto zadbać przy tej okazji o wypracowanie pewnego standardu realizowanych dróg rowerowych, aby nie przypominały one wymyślnych torów przeszkód. Obecny remont ul. Kościuszki to smutny przykład zaprzepaszczonej szansy w tym zakresie.

3. Czy słyszał Pan o tzw. Strefach Tempo 30, w których prędkość maksymalna (30 km/h) jest zapewniona przez fizyczne elementy na ulicy (progi, zwężenia jezdni, wyniesione przejścia dla pieszych)? Czy sądzi Pan, że takie rozwiązania sprawdziłyby się w centrum Katowic?

Temat nie jest mi obcy. Uważam, że w ścisłym Śródmieściu (np. Ul. Powstańców) można z powodzeniem strefy Tempo 30, co wydatnie poprawi również bezpieczeństwo dla rowerzystów.

4. Czy i jak chciałby Pan poprawić przestrzenie publiczne w mieście (zieleń, czystość, mała architektura, reklamy wielkoformatowe)?

Katowice nie mogą sobie pozwolić na bylejakość i tandetę. Musimy zadbać o jakość naszego otoczenia również, a może przede wszystkim, w wymiarze estetycznym.

Zieleń – Zieleń, lasy to ogromny atut naszego miasta. Niestety, często ten potencjał jest traktowany przez nasz magistrat po macoszemu. Zgoda na zabudowę dolin rzecznych w Podlesiu, planowanie przebiegu dróg w lasach na granicy rezerwatu, bezmyślna wycinka drzew w centrum – to tylko niektóre przykłady. Czas objąć katowicką przyrodę systemową ochroną i powołać architekta zieleni miejskiej.

Czystość – Brud na katowickich deptakach to sprawa skandaliczna, zasługująca na zdecydowaną poprawę. Na poziomie dzielnic należy umożliwić takie rozwiązania, aby kwestie utrzymania czystości były w dyspozycji Rad dzielnicowych. Koszenie trawników, sprzątanie, odśnieżanie – tymi sprawami można skuteczniej zająć się lokalnie.

Reklamy – Zaproponowane niedawno rozwiązania w tej kwestii, zdecydowanie ograniczające możliwości umieszczania reklam wielkoformatowych i ujednolicające pozostałe reklamy wg wspólnych standardów dla całego Śródmieścia,  to krok w dobrym kierunku. Należy teraz dopilnować, aby reklamy rzeczywiście przestały szpecić piękno katowickiej moderny. Następnie warto zastanowić się nad podobnymi rozwiązaniami również w dzielnicach.

Marek Szczerbowski

1. W jaki sposób chciałby Pan zapobiec masowemu wyludnianiu się Katowic?

Opracowanie i wdrożenie programu „DOBRY START” , adresowanego do młodych ambitnych mieszkańców Katowic. Jego głównym celem jest wykorzystanie największego potencjału Katowic jakim są jego mieszkańcy. Choć głównie skierowany jest do osób zamierzających studiować jego wdrożenie także ułatwi dostęp do mieszkań komunalnych innym wiążącym swoją przyszłość z Katowicami. Jednocześnie ma sprawić, że osoby kończące studia, a będące uczestnikami programu, będą mogły realizować również swoje zawodowe aspiracje w stolicy województwa śląskiego. Założenia programu opierają się o następujące fundamenty:

 • praca,
 • mieszkanie,
 • jakość życia.

Sygnatariuszami programu będą: miasto, katowickie uczelnie oraz zainteresowani przedsiębiorcy. W ramach współpracy z uczelniami miasto zobowiąże się do zagwarantowania studentom uczestniczącym w programie preferencyjnych kryteriów dotyczących przydziału mieszkań komunalnych. W tym celu trzeba będzie dokonać zmian uchwał Rady Miasta w sprawie przyjęcia „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Katowice” oraz w uchwale w sprawie przyjęcia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Katowice na lata 2012 – 2016”. Nowelizacja ww. uchwał będzie polegać między innymi na zmianie tzw. „kryterium dochodowości” oraz przyznaniu absolwentom uczelni, objętym programem, dodatkowych punktów podobnie jak w przypadku matek samotnie wychowujących dzieci. Wszystko to powinno sprawić, że młodzi ludzie, już po studiach będą mogli ubiegać się o przydział mieszkania komunalnego. Powyższe będzie możliwe tylko w przypadku wprowadzenia do priorytetów inwestycyjnych miasta budownictwa komunalnego i powrót do zapisów, że każdego roku miasto oddawało będzie do użytku co najmniej 80 mieszkań komunalnych.

Realizacja programu „DOBRY START” może być jednym z elementów, który ograniczy zjawisko wyludniania się Katowic. Narzędziem wdrażającym program może być utworzenie klastra, jako optymalnej formuły zrzeszającej partnerów w nim uczestniczących.

2. Jak widzi Pan kwestię komunikacji w mieście – jaką rolę powinnien pełnić samochód, komunikacja zbiorowa, rower, i jaki powinien być podział środków finansowych na te formy transportu?

Priorytety inwestycyjne miasta:

Transport publiczny:

 • budowa alternatywnego do obecnego połączenia południowych dzielnic z centrum miasta w oparciu o szynowy transport publiczny,
 • budowa autostrad rowerowych jako elementu systemu transportu publicznego połączonego z trasami rowerowymi,
 • budowa centrów przesiadkowych w dzielnicach,
 • poprawa jakości infrastruktury komunikacyjnej (przystanki, komunikacja wizualna, tabor),
 • Inwestycje drogowe w oparciu o przygotowaną startegię rozwoju transportu w mieście, w tym:
 • przebudowa drogi 73 pułku,
 • kontynuacja zadań wynikających z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego po dokonaniu korekty zasadności ich realizacji,

W zakresie poprawy jakości transportu publicznego:

 • wprowadzenie biletu rodzinnego na zasadach uzgodnionych z pozostałymi członkami KZK GOP,
 • ulgi na biletowane imprezy miejskie,
 • bezpłatny transport publiczny dla rodzin uczestniczących w programie „nas troje i więcej”,
 • wprowadzenie zasady zatrzymywania się autobusów nocnych na żądanie w pierwszym dogodnym i zgodnym z przepisami miejscu,
 • bezpłatny transport publiczny uczestników wielkich wydarzeń współorganizowanych przez miasto.
 • wprowadzenie systemowych zmian organizacyjnych w strukturze KZK GOP, którego Katowice są członkiem i największym płatnikiem.

3. Czy słyszał Pan o tzw. Strefach Tempo 30, w których prędkość maksymalna (30 km/h) jest zapewniona przez fizyczne elementy na ulicy (progi, zwężenia jezdni, wyniesione przejścia dla pieszych)? Czy sądzi Pan, że takie rozwiązania sprawdziłyby się w centrum Katowic?

Oczywiście że słyszałem o strefach 30. Unikatowo stosowane w Katowicach spełniają swoją rolę.

4. Czy i jak chciałby Pan poprawić przestrzenie publiczne w mieście (zieleń, czystość, mała architektura, reklamy wielkoformatowe)?

Zieleń i czystość w mieście to zadania jednostki budżetowej która wymaga restrukturyzacji w zakresie jakości świadczonych usług. Mała architektura wymaga inwentaryzacji co w konsekwencji doprowadzi do zwiększenia nakładów w strefach niezagospodarowanych. Reklamy wielkoformatowe wymagają zmian w egzekwowaniu obowiązującego prawa. To zadanie dla służb podległych Prezydentowi.

Arkadiusz Godlewski

1. W jaki sposób chciałby Pan zapobiec masowemu wyludnianiu się Katowic?

De facto cały mój program wyborczy ma służyć poprawie jakości życia w naszym mieście, co jest kluczowym elementem zapobiegającym wyludnianiu. Poniżej przedstawiam główne wartości, które w trakcie rządzenia  mają pomóc z zatrzymaniu katowiczan  w mieście i przekonaniu innych, do przeprowadzki tutaj.

Mieszkaniec

Miasto to nie tylko drogi, rury i kable. Miasto to przede wszystkim ludzie – mieszkańcy, którzy chcą, żeby im się po prostu dobrze żyło. Katowice muszą być wygodnym miejscem do życia, oferując nowoczesny transport publiczny, najlepszą w regionie edukację, inspirującą pracę i najlepszy dostęp do kultury. Mieszkańcy Katowic są prawdziwymi gospodarzami miasta, i to oni powinni mieć decydujący głos przy wydatkowaniu środków z budżetu, zwłaszcza na cele inwestycyjne. Dlatego potrzebne są: prawdziwe partnerstwo, codzienny dialog i konsultacje, utworzenie rady każdej z dzielnic i zwiększenie ich kompetencji, a także coroczne, szczegółowe sprawozdanie ze stanu spraw miasta. Mieszkańcy skupiający się w stowarzyszeniach i wokół fundacji dla realizacji swoich celów są naturalnym, kluczowym partnerem administracji miejskiej.

Wspólnota

Mieszkańcy Katowic i Śląska od zawsze słynęli z przywiązania do rodziny i siły, jaką ona daje. To wspólnota, dzięki której mogliśmy i możemy przetrwać w najtrudniejszych momentach. Wspólnota oznacza wsparcie dla najbardziej potrzebujących. Dla naszych dzieci i naszych dziadków. W zmieniającym się świecie nasze tradycyjne wartości i przywiązanie do rodziny musimy przenieść na wspólnotę katowiczan, oferując wsparcie dla rodzin z dziećmi w dostępie do opieki medycznej i najlepszej edukacji. Chcę, żeby Katowice były również miejscem przyjaznym seniorom, umożliwiającym im aktywne funkcjonowanie i korzystanie ze wszystkich atrakcji miejskich. Wspólnota to także odpowiedzialność za nasze otoczenie, za to, co się dzieje w sąsiednich miastach.  Wspólnota to aktywni obywatele działający w stowarzyszeniach i fundacjach, skuteczniej i efektywniej rozwiązujący problemy,  a także tworzący życie społeczne i kulturalne.

Środowisko

W swoich działaniach nie możemy się skupiać tylko na sprawach bieżących. Musimy umieć patrzeć w przyszłość i zadać sobie pytanie o to, co zostawimy po sobie następnym pokoleniom. Wszyscy chcemy żyć w przyjaznym środowisku, oddychać czystym powietrzem, a drzewa oglądać nie tylko podczas wyjazdu za miasto. Możemy i powinniśmy już dzisiaj zacząć zmieniać środowisko naturalne Katowic, by cieszyć się życiem w lepszym, czystszym mieście. By cieszyły się nim kolejne pokolenia mieszkańców.

2. Jak widzi Pan kwestię komunikacji w mieście – jaką rolę powinnien pełnić samochód, komunikacja zbiorowa, rower, i jaki powinien być podział środków finansowych na te formy transportu?

1. Katowice z transportem publicznym

Katowice potrzebują strategii transportowej uwzględniającej specyficzną rolę miasta lidera w aglomeracji oraz stolicy województwa. Współczesne miasto nie może funkcjonować bez sprawnej i dobrze skomunikowanej sieci transportowej, a jednym z wyznaczników jakości życia w mieście jest mobilność Jej dostępność dla wszystkich uczestników ruchu: pieszych, rowerzystów, kierowców oraz osób niepełnosprawnych lub z innymi ograniczeniami w poruszaniu. Komunikacja miejska powinna być podstawową formą przemieszczania się po mieście.

Mój przepis na transport publiczny Katowic:

 • Wprowadzenie „Katowickiej Strategii Transportowej”.
 • Budowa linii tramwajowej do Piotrowic.
 • Zakup nowego, niskoemisyjnego oraz zeroemisyjnego taboru autobusowego i tramwajowego.
 • Budowa i rozwój tzw. linii poprzecznych, dowożących do przystanków kolei.
 • Budowa czterech parkingów w systemie „Parkuj i Jedź”.
 • Strefa Centralna, czyli darmowy transport publiczny w śródmieściu Katowic.

2. Katowice z systemem drogowym

Dzięki rozległej sieci dróg miasta mogą szybko się rozwijać, a ich mieszkańcy łączyć pracę z komfortem życia. Nie wystarczy jednak zainwestować w drogi, jeśli nie są one częścią większej, wielopoziomowej strategii transportowej. Nawet najszersza autostrada nie ma sensu, o ile w szybki i bezpieczny sposób nie łączy celów naszej podróży. Dla Katowic największym wyzwaniem jest dziś płynny ruch w mieście.

Mój przepis na system drogowy Katowic:

 • Przebudowa dwóch istotnych węzłów drogowych: Kościuszki – Armii Krajowej oraz Kościuszki – Brynowska.
 • Modernizacja i rozbudowa połączenia na odcinku: Siemianowice – Stęślickiego – Grundmanna – Mikołowska – Kościuszki.
 • Budowa zachodniej obwodnicy Katowic.
 • Stworzenie systemu zarządzania ruchem miejskim.
 • Wprowadzenie stref ruchu uspokojonego „Tempo – 30” na ulicach lokalnych.

3. Katowice z rowerami

Obecnie rowery w mieście to nie tylko wygoda, ale i styl życia. Niestety, rewolucja rowerowa do Katowic jeszcze nie dotarła. Zmienimy to! Rower to korzyści dla środowiska naturalnego oraz jego użytkowników. Dzięki niemu powietrze jest czystsze, a ludzie – zdrowsi. Infrastruktura rowerowa powinna objąć całą przestrzeń miasta i łączyć się z infrastrukturą rowerową w całej aglomeracji. Korzystanie z roweru musi być przede wszystkim bezpieczne. Służą temu m.in. pasy i kontrapasy, śluzy rowerowe czy dwukierunkowy ruch rowerowy na ulicach jednokierunkowych.

Mój przepis na Katowice z rowerami:

 • Budowa 200 km nowych tras rowerowych w centrum i dzielnicach, tak aby tworzyły zwarty system.
 • Stworzenie aglomeracyjnego programu budowy tras rowerowych, łączącego (łączących – tych tras, nie programu!) wszystkie miasta aglomeracji.
 • Budowa systemu automatycznych stacji wypożyczalni rowerów, znanych już w każdym europejskim mieście.
 • Wprowadzenie pasów, kontrapasów oraz śluz rowerowych.
 • Budowa infrastruktury towarzyszącej – parkingów i postojów rowerowych.
 • Przystąpienie do Karty Brukselskiej – porozumienia miast promujących rower jako ważny element komunikacji w mieście.

4. Katowice dla osób z ograniczoną mobilnością

W naszych czasach nie można funkcjonować bez ciągłego przemieszczania się. Chcemy, by przestrzeń publiczna w Katowicach sprzyjała integracji osób niepełnosprawnych oraz z ograniczoną mobilnością (w tym seniorów czy osób z wózkami dla dzieci), by wszyscy mogli w pełni korzystać z miejskich usług i atrakcji.

Mój przepis na Katowice dla osób z ograniczoną mobilnością:

 • Wprowadzenie programu „Dostępne Katowice”, umożliwiającego korzystanie z obiektów publicznych osobom niepełnosprawnym.
 • Kontrola i przegląd barier utrudniających życie osobom niepełnosprawnym w przestrzeni miejskiej oraz konsekwentne ich eliminowanie.
 • Kontrola i przegląd transportu miejskiego oraz wprowadzanie udogodnień likwidujących bariery.
 • Stworzenie Miejskiego Systemu Informacyjnego, uwzględniającego potrzeby osób z ograniczoną mobilnością, w tym stworzenie Wirtualnych Katowic – inteligentnego systemu

3. Czy słyszał Pan o tzw. Strefach Tempo 30, w których prędkość maksymalna (30 km/h) jest zapewniona przez fizyczne elementy na ulicy (progi, zwężenia jezdni, wyniesione przejścia dla pieszych)? Czy sądzi Pan, że takie rozwiązania sprawdziłyby się w centrum Katowic?

To bardzo dobry pomysł. Jest już elementem  mojego programu wyborczego.

4. Czy i jak chciałby Pan poprawić przestrzenie publiczne w mieście (zieleń, czystość, mała architektura, reklamy wielkoformatowe)?

Tutaj podobnie, jak w wypadku pytania nr 2. wklejam szczegóły mojego programu wyborczego w tym obszarze.

5. Katowice z przebudową traktów i skwerów

Nie trzeba wyjeżdżać z miasta, żeby zobaczyć zieleń, miasto ogrodów – miasto w zieleni. Dla mieszkańców dużych miast coraz ważniejsza staje się możliwość odpoczynku i rekreacji w otoczeniu przyrody. Parki, lasy, skwery czy zielone place zabaw to miejsca aktywności sportowej, kulturalnej i społecznej dla każdego. Dbałość o zieleń miejską to także inwestycja w czyste powietrze i profilaktyka zdrowotna. Chcemy, by każdego mieszkańca Katowic od miejskich parków czy skwerów dzielił najwyżej 10-minutowy spacer.

Mój przepis na przebudowę traktów i skwerów w Katowicach:

 • Stworzenie traktu spacerowego wzdłuż Rawy: Załęże – Bogucicka.
 • Stworzenie strefy kultury w parku Kościuszki.
 • Rewitalizacja parku Boguckiego i parku Olimpijczyków w Szopienicach.
 • Zielone ulice w centrum miasta: Warszawska, 3 Maja, Kościuszki, Jagiellońska.
 • Zielone doliny rzeczne –  miejsca otwarte dla mieszkańców.
 • Publiczne przestrzenie zielone w południowych dzielnicach miasta.

5. Katowice centralnie – lokalnie

W każdej dzielnicy są miejsca, wokół których koncentruje się codzienne życie ich mieszkańców: targowiska, lokale gastronomiczne, place. To przestrzeń, w której toczy się nieformalne życie publiczne. Istnieją obok miejsc pracy czy mieszkań i tworzą unikatowy klimat dzielnic Katowic. To właśnie z tymi miejscami w pierwszej kolejności identyfikują się katowiczanie. Te miejsca stały się wizytówkami dzielnic, ale powinny być również wizytówkami całych Katowic. Trzeba zadbać o tę przestrzeń, by była estetyczna, bezpieczna i  dostępna dla wszystkich.

Mój przepis na centralne – lokalne Katowice:

 • Pomoc dla dzielnicowych targowisk  oraz uproszczenie procedury pozwoleń na handel uliczny.
 • Wsparcie dla lokalnej gastronomii i rzemiosła.
 • Stworzenie strefy bezprzewodowego internetu w każdym centrum lokalnym.
 • Program „Szkoła otwarta na społeczność sąsiedzką”.
 • Program budowy siłowni na wolnym powietrzu w każdej dzielnicy.
Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii Inne, Społeczeństwo i oznaczony tagami , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Jedna odpowiedź na „Kandydaci na prezydenta Katowic – pytania i odpowiedzi

 1. Pingback: Kandydaci na prezydenta Katowic – podsumowanie | Lepsze Katowice

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s